Valmistaja:
Tikli Group Oy
Yhdystie 40
62800 Vimpeli

STEP, TT, TLT, AT, TP, A, 3XX, AXX, KAIVOT, KALVEVA, KIPPI, 511X, 41XXXXX, ATT, 4T-XXXX, PTHXXX, KTT, TSE,  PT, 70X, TELINEXXX, PackX, AO, 178

Tikkaan käyttäjän tulee lukea tämä käyttöohje ennen käyttöä.

1 Tarkistuslista

Seuraavat osat on tarkastettava aina ennen jokaista tikkaiden käyttöä:

 • tarkistettava rajoittimet, sivupaarteet ja varmistettava, etteivät ne ole taipuneet, lommoontuneet, kiertyneet, halkeilleet, syöpyneet tai rikkoutuneet;
 • Tarkista ja varmista, että kaikki liitoskohdat ja muut kiinnityspisteiden ympärillä olevat osat ovat kunnossa;
 • tarkista kiinnityskohdat ja varmista, että ne eivät ole kadonneet, löysät tai että niiden osat eivät ole ruostuneet (tavallisesti niitit tai ruuvit ...);
 • tarkista pienat ja askelmat sekä varmista, että ne eivät ole kadonneet, löysät, kuluneet liikaa, syöpyneet tai muuten vahingoittuneet;
 • Tarkista ja varmista, että etu- ja takaosien väliset rajoittimet eivät ole vaurioituneet, löysät tai ruostuneet;
 • tarkaista lukitukset ja varmista, että se on vaakasuorassa, että takajalat ja vaakatuet eivät ole kadonneet, taipuneet, löysät, ruostuneet tai muuten vahingoittuneet;
 • tarkista koukut ja varmista, että ne eivät ole kadonneet, vahingoittuneet, löysät tai ruostuneet ja lukittuneet oikein;
 • tarkasta ohjainkannattimet ja varmista, että ne eivät ole kadonneet, vaurioituneet, löysät tai ruostuneet ja että liittimet kiinnittyvät oikein;
 • tarkista tikkaiden tulpat/tassut ja varmista, että ne eivät ole kadonneet, löysät, kuluneet, syöpyneet tai muuten vahingoittuneet;
 • tarkista ja varmista, että tikkaat eivät ole likaisia (esim. lika, muta, maali, öljy tai rasva);
 • Tarkista ja varmista, että lukitusjärjestelmä ei ole vaurioitunut tai ruostunut ja toimii oikein.
 • tarkasta ja varmista, että työtasosta ei ole osia hapettunut tai vahingoittunut;

Jos mitään yllä mainittuja puutteita havaitaan, tikkaita ei saa käyttää.

2 Ennen tikkaiden käyttöä

a) varoitus! Tikkailta on mahdollisuus pudota.

b) Lue käyttöohje / esite.

c) Tarkasta tikkaat toimituksen jälkeen. Suorita silmämääräinen tarkastus ennen jokaista käyttöä ja varmista, että tikkaat eivät ole vahingoittuneet ja että ne ovat turvallisia. Älä käytä vaurioituneita tikkaita.

d) Ehkäise tikkaiden vaurioita kuljetuksen aikana, esim. aseta ja kiinnitä tikkaat sopivaan paikkaan vahingoittumisen estämiseksi.

e) Varmista, että tikkaat soveltuvat aiottuun käyttötarkoitukseen.

f) Älä muokkaa tikkaita.

g) Ammattikäytössä riskinarviointi on suoritettava sen varmistamiseksi, että kaikki lakisääteiset määräykset

nou datetaan kyseisessä maassa (säännöllinen tarkistus on tarpeen).

h) Jos tikkaan mukana toimitetaan vaakatukia, käyttäjä on kiinnitettävä tällaiset tukiapuvälineet / tangot ennen ensimmäistä käyttöä.

i) Avaa tikkaat kokonaan ennen käyttöä.

3 Tikkaiden asentaminen ja käyttöönotto

a) Älä ylitä tikkaiden maksimikuormitusta.

b) Älä käytä tikkaita epätasaisella tai epävakaalla (pehmeällä) alustalla.

c) Älä käytä tikkaita likaisella ja rasvaisella/öljyisellä alustalla.

d) Käytä tikkaita vain ilmoitetulla tavalla tikkaiden rakenteesta johtuen (tikkaiden pystytys-suunta).

e) Älä asenna tikapuita sopimatonta pintaa vasten.

f) Käytä tikkaita vain kun lukitusjärjestelmä on päällä.

g) Askelmatikkaita ei saa käyttää nojatikkaina, ellei niitä ole suunniteltu käytettäväksi tällä tavoin.

h) Älä työskentele kahdelta ylimmältä askelmalta/pienalta ilman työtasoa, kädensijaa tai polvisuojaa.

i) Älä työskentele nojatikkaan kolmelta ylimmältä askelmalta/pienalta.

j) Älä käytä jatkotikkaan yläosan neljää ylintä askelmaa/pienaa kun yläosa tasan esim katon kanssa.

k) Mikäli tikkaat on sijoitettu portaisiin, aseta tikkaat oikeaan nojakulmaan ja työskentele korkeintaan A-tikkaan kahdelta tikkaan ylimmältä askelmalta/ pienalta liitoskohdan yläpuolelta.

l) Kaikki vaakasuorat pinnat, jotka näyttävät nousevan tikkaan tasolta ja joita ei ole tarkoitettu seisomiselle on kiellettyjä käyttää (esim. muovituoli). Käyttää saa vain tikasrakenteeseen kuuluvia tasoja.

m) Jatkotikkaiden lukitus on tarkistettava ja lukittava kokonaan ennen käyttöä

n) Seisontatasolla varustetun tikkaan taso on lukittava.

o) Hihnallisten tikkaiden mahdollinen köyden löysän pään ei tarvitse olla olla sidottu tikkaisiin.

p) Kun käytetään kaksi / kolmeosaisia tikkaita "A" –asennossa vapaasti seisovana jokaisen lukituksen täytyy lukittua.

4 Käyttö

a) Älä ylikuormita!

b) Huomioi suurin sallittu käyttäjien määrä.

c) Nouse ylös tai alas aina kasvot tikkaita vasten.

d) Pidä aina lujasti kiinni tikaista kun nouset ylös tai alas. Pidä kiinni tikkailla työskennellessäsi tai käytä yli määräisiä turvalaitteita, mikäli et pääse tarttumaan tikkaisiin.

e) Vältä tikkailta sellaisia töitä, jotka aiheuttavat sivukuormitusta, kuten sivulta poraamalla /kurottamalla kiin

teitä materiaaleja, voimaa vaativia töitä.

f) Kun työskentelet tikkaat, älä työskentele raskaiden tai vaikeasti käsiteltävien koneiden ja laitteiden kanssa.

g) Kun käytät tikkaita, älä käytä sopimattomia kenkiä.

h) Älä käytä tikkaita, jos et voi hyvin. Tikkaiden käyttö on vaarallista, mikäli kärsit terveydellisistä onglemista tai käytät lääkkeitä, alkoholia tai huumausaineita.

i) Älä käytä tikkaita liian kauan ilman säännöllisiä taukoja (väsymys on vaara).

j) Älä käytä tikkaita, jos ne ovat likaantuneet esim märästä maalista, mudasta, öljystä tai lumiset.

k) Älä käytä tikkaita ulkona, jos sääolosuhteet ovat haitalliset, kuten voimakas tuuli.

l) Tikkaita asennettaessa on otettava huomioon törmäysvaara esim. jalankulkijat, ajoneuvot tai ovet. Tarvittaessa varmista turvallinen työskentelytila tikkaiden läheisyyteen. Lukitse ovet (ei hätäuloskäynnit) ja ikkunat varmistamalla tikkaiden turvallinen työtila.

m) Varoitus! Sähköiskun vaara! Tunnista sähköiskun vaarat työskentelyalueella, kuten yläpuolella olevat sähkö linjat tai muut sähkölaitteet. Älä käytä tikkaita missä sähköiskun vaara.

n) Käytä sähköä johtamattomia tikkaita sähkötöissä.

o) Älä käytä tikkaita siltana.

p) Älä liikuta tikkaita kun seisot tikkailla.

q) Kotikäyttöön tarkoitetut tikkaat.

r) Ammattikäytössä käytä tikkaita tai välineitä jotka tarkoitettu ammattilaisille.

s) Nojatikkaita käytettävä oikeassa nojakulmassa.

t) Nojatikkaat joissa askelmat on käytettävä siten että askelmat ovat vaakasuorassa.

u) Tikkaita joilta noustaan korkeampiin tasoihin täytyy ulottua vähintään 1m etäisyydelle poistumispisteestä ja ne on tarvittaessa varmistettava/estettävä kaatuminen.

v) Tikkaita ei saa koskaan siirtää toiseen paikkaan ylhäältä käsin.

w) Älä astu tikkailta sivusuunnassa toiseen pintaan.

5 Varastointi

Tärkeää huomioida tikkaiden varastoinnissa:

 • Älä säilytä tikkaita paikoissa, joissa se voi heikentyä nopeammin (esim. kosteus, liiallinen lämpö, pakkanen);
 • varastoi tikkaat sellaisessa asennossa, että tikkaat pysyvät suorana (esim. ripustetaan tasaisesti tukeille tai asetetaan tasaiselle alustalle);
 • säilytä tikkaita paikassa joissa ajoneuvot, raskaat esineet tai lika eivät aiheuta vahinkoa
 • Älä säilytä tikkaita missä ne aiheuttavat vaaraa tai ovat esteinä ajoneuvoille
 • Varmista tikkaiden varastoinnin aikana myös ettei luvaton henkilö voi käyttää niitä;
 • jos tikkaat on laitettu pysyvästi paikoilleen (esim. telineillä), estä sen käyttö luvattomalta kiipeilyiltä (esim. lapset);

6 Korjaukset ja huolto

Korjaukset ja huollon voi suorittaa ammattitaitoinen henkilö valmistajan ohjeiden mukaisesti.

HUOMAA Ammattitaitoinen ja pätevä on henkilö, jolla on pätevyys korjausten tekemiseen tai ylläpitoon, esim. koska hän osallistuu valmistajan koulutukseen.

Tarvittaessa, ottakaa yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään mikäli tuotteessa vaihdetaan osia, esim. tassut.

Tikkaat on säilytettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.